OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

 

 1. Všeobecná ustanovení
 2. Místo plnění
 3. Objednání zboží, uzavření smlouvy
 4. Cena a platební podmínky
 5. Dodací lhůta
 6. Způsob a cena dopravy
 7. Odstoupení od  smlouvy
 8. Odpovědnost za vady zboží a záruka
 9. Závěrečná ustanovení

 

1. Všeobecná ustanovení

a) Prodávající dodá zboží na základě elektronické objednávky (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty). Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Zákazník (kupující) odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s obchodními podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních údajů. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího ( MOTO BULKO) a jeho zákazníků (kupujících) a jsou v aktuálním znění nedílnou součástí kupní smlouvy.

Dále Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v případě nevyzvednutí objednaného zboží ve výši 500kč a úhradou manipulačních poplatků (poštovné a balné) v plné výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty a manipulační poplatky), budou postoupeny společnosti zabývající se vymáháním pohledávek k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojených a úroků z prodlení."

b) Žádáme Vás, abyste ve svém zájmu uváděli přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou, ve které máte poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba, neprodleně nás kontaktujte.

c) Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje atp.

2. Místo plnění

Místem plnění je sklad prodávajícího. Prodávající splní svůj závazek dodat zboží jeho předáním prvnímu dopravci, který bude určen prodávajícím na jeho webových stránkách nebo na objednávce.

3. Objednání zboží, uzavření smlouvy

Stačí si pouze vybrat Vámi preferovaný produkt z kategorií vlevo nebo z vyhledávání a kliknout myší na  tlačítko "přidat do košíku". Zboží se Vám přidá do košíku, kde si můžete následně upravovat množství, nebo jej z košíku opět vytáhnout. Finální krok objednávky je vyplnění kontaktních údajů, dodací/fakturační adresy, případně poznámky a odeslání objednávky.

Předmětem smlouvy jsou pouze položky (zboží) uvedené v objednávce.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Po potvrzení objednávky Vám ihned automaticky přijde mail o přijetí objednávky (při správně zadaném kontaktním mailu). Objednávka je návrhem kupní smlouvy.  Do 2 pracovních dnů od odeslání objednávky Vám potvrdíme e-mailem nebo telefonem předběžný termín dodání. Smlouva pak vzniká tímto dnem a bude se řídit obchodním zákoníkem.

Odesláním objednávky zákazník závazně potvrzuje, že si v dohodnutém termínu odebere zboží. Zákazník může zrušit objednávku pouze v případě, že dodavatel není schopen dodat zboží v obvyklém dodacím termínu (do 14 dnů).

4. Cena a platební podmínky

Nabídkové ceny uvedené na těchto stránkách – www.skutry-olomouc.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo  změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.  O případné změně ceny bude kupující informován ještě před dodáním zboží a má právo v této souvislosti zrušit nebo změnit objednávku. Ceny uvedené v e-shopu platí pro koncové zákazníky a jsou včetně DPH. (jsme plátci DPH).

Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího.
Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.


K ceně zboží je připočítána cena dopravy. Minimální výše objednávky je 500 Kč.


5. Dodací lhůta

V případě platební podmínky „dobírkou“ nebo „hotově“ začíná dodací lhůta běžet ode dne následujícího po dni obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů od kupujícího, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky.

Zboží bude dodáno v co nejkratším termínu.  V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 7 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.


V případě zdržení dodávky déle než 2 pracovní dny, bude zákazník o  tomto informován.  Pokud budou některé produkty dlouhodobě nedostupné ( z důvodu, že zboží není na skladě ani u výrobce), budeme se Vám snažit nabídnout jiný srovnatelný výrobek. V těchto případech si však prodávající  vyžádá písemné odsouhlasení kupujícího zdali tento souhlasí s dodáním objednaného zboží v náhradním termínu. Nebude-li kupující souhlasit s dodáním objednaného zboží v náhradním termínu má se bez dalšího zato, že od své objednávky odstupuje a dodání zboží nepožaduje.

U méně běžného zboží a zboží, které momentálně není na skladě je tento termín do 14 pracovních dnů.

6. Způsob a cena dopravy

Zboží je dodáváno:

a)  prostřednictvím České pošty na dobírku v běžné pracovní dny

Při převzetí zboží zákazník  provede jeho kontrolu.
Jestliže je dodané zboží poškozené přepravou, je nutné ihned reklamovat u přepravce – České pošty.

Dopravné - na dobírku 160,- Kč

- převodem na účet 130,- Kč

b) osobním odběrem na skladě prodávajícího

VŽDY PO TELEFONICKÉ DOMLUVĚ S PRODÁVAJÍCÍM na tel. 774 290 567

V tomto případě není účtováno dopravné – skútry a jiné zboží si zákazník přepraví sám.

c) dovoz skútrů  provádí prodejce po celé ČR :

do 200km za 1.500.- Kč

nad 200 km za 2.000,- Kč

Počítají se km pouze za trasu z Olomouce na místo doručení. Km zpět se nezapočítávají.  Skútr Vám osobně předvedeme a seznámíme Vás s obsluhou a údržbou.

7. Odstoupení od kupní smlouvy

 

Zboží zakoupené přes naše internetové stránky může kupující - spotřebitel vrátit bez udání důvodu během zákonné 14denní lhůty od data jeho převzetí. Platí to samozřejmě i na objednávky s osobním odběrem. Právo se nevztahuje na objednávky v rámci obchodní či podnikatelské činnosti, tedy pokud je na faktuře uvedeno vaše IČ.


Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.
Kontaktujte nás (písemně), že žádáte o odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo faktury (daňového dokladu), variabilní symbol, datum nákupu, datum vyplnění formuláře, číslo objednávky, vaše jméno a adresu, číslo účtu, na který chcete zaslat peníze nebo způsob jakým chcete obdržet peníze zpět a nezapomeňte se podepsat.

Využít můžete také připravený formulář v sekci "formuláře"

Zboží zašlete zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek

 • nesmí jevit známky značného užívání nebo opotřebení
 • musí být nepoškozené
 • musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) s originálním dokladem o koupi
 • V případě skútru je nutné, aby neměl najeto více než 5 km a nebyl přihlášen do evidence vozidel

Zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám –  Ne na dobírku

Peníze za zboží zašleme na váš bankovní účet nebo způsobem který jste si zvolili co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve než dojde k doručení vraceného zboží zpět na naši adresu (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno). Náklady na vrácení zboží jsou v tomto případě na straně kupujícího.


V případě nedodání kompletního zboží či jinak odporující výše uvedeným podmínkám se termín posouvá do doby vrácení plnohodnotného zboží.

Pokud bude zboží opotřebované můžeme snížit vrácenou částku o náklady vynaložené na uvedení zboží do původního stavu. Jeli zboží poškozené nebudeme akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

 

STRUČNÝ PŘEHLED NA ZÁVĚR

 • od kupní smlouvy je možné odstoupit do 14 kalendářních dnů
 • lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží
 • odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli odesláno nejpozději v poslední den 14denní lhůty
 • rozbalením ani vyzkoušením zboží nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání důvodu ve 14denní lhůtě.
 • ve 14denní lhůtě je možné vrátit i zboží vyzkoušené, avšak dodavatel má  právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboží
 • peníze vrátíme nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy, ne však dříve, než obdržíme vracené zboží (případně než prokážete, že vracené zboží nám již bylo odesláno)

 

 

8. Odpovědnost za vady zboží a záruka

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je kupující povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození za přítomnosti dopravce (České pošty). Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na pozdější reklamce způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Výrobce/prodejce plně odpovídá za skryté výrobní a materiálové vady ve smyslu ustanovení Občanského/Obchodního zákoníku po dobu 24 měsíců ode dne zakoupení výrobku. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neoprávněným zásahem, v důsledku použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou montáží, mechanickým poškozením, které není způsobeno opotřebením vzniklým obvyklým užíváním, výrobek byl vystaven nadměrnému zatížení (v rozporu s předpisy, případně doporučením výrobce), živelnými pohromami nebo vyšší mocí. Garantované vlastnosti zboží plně závisí na specifikacích uváděných přímo výrobcem.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nejde ani reklamovat.

Záruku na dodané náhradní díly je možno uplatit pouze v případě, že byla montáž daného dílu provedena v autorizovaném servisu.
V případě reklamace je třeba s nabývacím dokladem zaslat kopii o odborné montáži daného dílu autorizovaným servisem.

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo osobě určené kupujícím při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců.

Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu , nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

Místem plnění při uspokojování práv z vad je sídlo kupujícího.

V případě oprávněné/prokázané vady zboží, na které se vztahuje záruka, má zákazník právo na jeho bezplatnou opravu nebo výměnu. Reklamaci zákazník uplatňuje u dodavatele.

Nárok na uplatnění záruky může zaniknout, pokud :

1. výrobek byl poškozen při přepravě (Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu je třeba ihned řešit s dopravcem. Zákazník není povinen takovéto zboží od dopravce převzít a musí o zjištěném poškození neprodleně informovat prodejce).

2. výrobek byl poškozen neodbornou instalací nebo zacházením a obsluhou prováděnou v rozporu s uživatelskou příručkou (pokud u výrobku existuje).

3. výrobek byl používán v podmínkách, které neodpovídaly parametrům a požadavkům uvedeným v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).

4. výrobek byl poškozen působením živlů.

5. výrobek byl poškozen nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci (pokud u výrobku existuje).

6. výrobek byl poškozen v důsledku zapojení do sítě, která neodpovídá příslušné ČSN

Postup při reklamaci :

1. informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.

2. zboží zašlete jako doporučený balík, nebo jakýmkoliv způsobem doručte na naši adresu. Pokud není reklamované zboží osobně  předáno k reklamaci prodávajícímu, je kupující odpovědný za přepravu a případné škody při ní způsobené.

Zašlete zboží na určenou adresu sídla firmy nalezenou v kontaktech. Zboží zasílejte pouze v originálním obalu a to i v případě osobního předání.

Zboží nám neposílejte zpět na dobírku  !!! NEBUDE PŘIJATO !!!


3. do zásilky uveďte důvod reklamace - řádně vyplněný reklamační formulář a přiložte kopii daňového dokladu od koupi.

Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace.

U motorových strojů (skútry , čtyřkolky , motocykly atd. ) je potřeba k reklamaci dodat navíc servisní knihu. Pokud byl stroj servisován v jiném než našem servisu, je potřeba přidat kopii faktur od všech servisních prohlídek.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci smlouvy se dohodli, že není-li stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti v souladu s výběrem buď obchodním zákoníkem zejména § 409 a násl. nebo občanským zákoníkem, zejména § 588 a násl..